Kategori: Uncategorized

Radioprogram om svenska bostäder under 1900-talet

Boverkets förra generaldirektör Gösta Blücher intervjuad av Gunilla Lindgren inför millennieskiftet 2000. Vi hör här historien om hur svenskarna gick från en av Europas sämsta bostadsstandarder till en av de bästa.

 

Annonser

Bok&Hav – An international literary festival that exceeded all expectations.

IMG_0651(texten på svenska efter den engelska översättningen)

Nearly 60 events with about 40 participants from three continents. Karlskrona is now emerging as a cultural city with ambitions. Politics and not least the local business community now must embark this train of success. Culture can be the tool that builds the future of Blekinge and Karlskrona.

It all happened in less than a year and was never before seen in Karlskrona, an international literature festival. At the end of the festival, May 14, the audience shouted: ”Book and Sea – Once Again!”.

IMG_8443 (2)The festival has had an unusual flow. The idea came from internationally reknown Katarina Mazetti, born and raised in Karlskrona . She succeeded in winning the Governor of Blekinge Berit Andnor, and a number of free culture workers for this idea . But decisive was that Karlskrona municipality’s new culture manager, Max Dager, already had on his agenda to make the city a meeting place for literature. The experience he brought when moving from Iceland a year ago formed a safe foundation for the work of Bok & Hav.

IMG_0782Gudrun Gardarsdottir (married to Max) is a god-sent organizer who created order in the chaos of the many creative minds. The result is outstanding. Karlskrona Festival was twice the size of the literature festival in Malmö which was also held for the first time this spring.

Several representatives of local politics and local business that I spoke to before the festival got a little scared when I told them about our plans. ”I do not know anything about literature” they spoke. That reaction is understandable but none the less far too defensive. A literature festival is no competition of who has read the most books. It is a meeting between people, perhaps a little unusual persons, sometimes unusually smart blokes, often with a deep insight and great interest both in people and in society. My lasting impression is how these people from different countries, with different experiences, gave me new insights. Sometimes they provoked, but one must be able to endure that.
IMG_0817They have now traveled home to their respective countries, Poland, Russia, Mexico, Iceland, Denmark and so on, and will now tell everyone how well received they were in Karlskrona. They will remember the meetings with other writers, they will recall the mingle at the governor’s recidence, they will think about the boat trips in the archipelago and the amazing galley hall at the Naval Museum, where many of them spoke. They will also recommend their colleagues to participate in future literature festivals here – and they will want to return themselves as well.

Swedish business has lost prestige and many deals have been busted in the world because Swedish entrepreneurs are so uninterested in culture. Especially French entrepreneurs have testified that they simply refuse to have lunch with Swedes because they do not know anything about culture and literature. Thus, when the Swedish companies abstain from supporting culture, they unconsciously make difficulties for themselves because they refrain from an opportunity to raise their own status in the outside world.

IMG_0835The lamp factory in Karlskrona was in this case a brilliant (!) exception. Thanks to a generous attitude from the factory, the organizers were able to give each participating author a nice lamp. The data company Sigma with headquarters at Gräsvik donated a writers award, the Sigma Prize, which this time went to Fredrik Sjöberg, successful and funny writer with the roots in Västervik. Therefore there is hope, when it comes to companies attitude. Next time, one can hope that even the big companies in Karlskrona wake up and understand what Book & Sea is or could be for them.

We seem to have already won the politics over to the cultural side. Elite culture is much cheaper than elite sports. The mayors of Karlskrona praise Bok & Hav and the culture committee wants a continuation. Region Blekinge also gave a contribution to the festival – thereby joining the example of the Swedish Academy!

Bok&Hav överträffade alla förväntningar

Närmare 60 programpunkter med ett 40-tal medverkande från tre världsdelar. Det är knappt att vi som var med kan förstå hur det gick till. Men det är mindre viktigt. Huvudsaken med Bok&Hav är nämligen att Karlskrona nu träder fram som en kulturstad med ambitioner. Det gäller både för politiken och inte minst för det lokala näringslivet att hoppa på det här tåget. Kulturen kan bli det redskap Blekinge och Karlskrona bygger sin framtid med.

IMG_0768På lite mer än ett halvår skapades något som aldrig setts i Karlskrona, en internationell litteraturfestival. Under avslutningen den 14 maj skanderade publiken: “Bok och hav – en gång till!”, med andemeningen att en upprepning är det allra minsta som krävs.

Helst ska denna litteraturens fest återupprepas varje år, om publiken får bestämma.

Festival med flyt

Det ska erkännas att festivalen har haft ett osedvanligt flyt. Idén kom förvisso från Katarina Mazetti, karlskronafödd med sommarviste på Tjurkö. Att hon sedan lyckades vinna landshövding Berit Andnor, Stadsbudskåren och ett antal fria kulturarbetare för sin idé var också bra. Men helt avgörande var att Karlskronas nya kultur- och upplevelsechef, Max Dager, redan hade på sin agenda att ta tillvara örlogsstadens potential just i litteratursammanhang. Den erfarenhet han hade med sig när han flyttade från Island för ett år sedan, som chef för Nordens hus, bildade en tryggt fundament för arbetet med Bok&Hav.

Där fanns också en gudabenådad organisatör i den likaledes nyinvandrade isländskan Gudrun Gardarsdottir (gift med Max) som skapade ordning ur de många hugskottens kaos. Resultatet är enastående. Karlskronafestivalen blev dubbelt så stor som litteraturfestivalen i Malmö vilken också hölls för första gången denna vår. Publiksiffror känner vi inte till, och de är kanske inte heller så intressanta, eftersom det alltid är svårt att locka till ett förstagångsevent.

Smarta författare

IMG_0758Flera representanter för lokal politik och lokalt näringsliv som jag pratade med före festivalen fick något skrämt i blicken när jag berättade om våra planer. “Jag vet inget om litteratur” lät det. Den reaktionen är så fel den kan bli. En litteraturfestival är ingen tävling i att ha läst flest böcker. Den är ett möte mellan människor, kanske lite ovanliga, ibland ovanligt smarta dessutom, ofta med ett brinnande engagemang för människor och samhälle. Mitt bestående intryck är hur spännande det var att dessa personer från olika länder, med olika erfarenheter, gav mig nya insikter.

Ibland provocerade de, men det måste man kunna tåla. Jag hade själv inte läst så många av dem, men de blir inte ledsna för det! Självklart kommer jag nu att söka upp deras verk i jakten på nya läsupplevelser.

Reser hem med minnen

De har rest hem till sina respektive länder, Polen, Ryssland, Mexiko, Island, Danmark och så vidare, och berättar hur väl mottagna de blev i Karlskrona. De minns mötena med andra författare, de minns minglet på landshövdingeresidenset, båtturerna i skärgården och den fantastiska galjonshallen på Marinmuseum där många av dem framträdde. De kommer att haja till varje gång Sverige nämns i nyhetssändingarna och de kommer att rekommendera sina kollegor att vara med i kommande litteraturfestivaler här – de kommer att vilja återvända själva också.

IMG_0771Svenskt näringsliv har förlorat prestige och många affärer ute i världen därför att svenska företagare är så ointresserade av kultur. Särskilt franska företagare har vittnat om hur de avskyr att tvingas luncha med svenskar, eftersom dessa inte vet någonting om kultur och litteratur. När de svenska företagen håller sig undan från att stödja kultur, lägger de alltså omedvetet krokben för sig själva eftersom de avstår från en möjlighet att höja sin egen status i omvärldens ögon.

Exempel på stödjare

Lampfabriken i Karlskrona var i detta fall ett lysande (!) undantag. Tack vare generös inställning från fabriken, kunde arrangörerna skänka varje deltagande författare en fin fotogenlampa. Dataföretaget Sigma med huvudsäte på Gräsvik skänkte ett författarpris, Sigma-priset, som denna första gång gick till Fredrik Sjöberg, framgångsrik och rolig författare med rötterna i Västervik. Det finns alltså hopp. Till nästa gång kan man hoppas att även de stora företagen i Karlskrona vaknar upp och förstår vilken möjlighet Bok&Hav är för dem.

IMG_0800Politiken tycks vi redan ha vunnit över på kultursidan. Det är mycket billigare med kultur än med elitidrott. Kommunalråden tävlar om att berömma Bok&Hav och kulturnämnden i Karlskrona vill ha en fortsättning. Region Blekinge gav också ett bidrag – liksom förresten Svenska Akademien!

Ferne ÄR Dylan på svenska

Lars Fernebring har gjort två skivor med egna Dylan-översättningar och ett antal bejublade konserter i olika konstellationer. Ni som gillar att Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur blir antagligen också glada över att upptäcka att det finns en uttolkare som inte konstrar till det.

Lars Fernebring lägger sig mycket nära originalet i sina framföranden och har naturligtvis fått varenda översatt textrad godkänd av Dylan själv. Det kanske är en klyscha, men jag tycker att Ferne verkligen är Dylan på svenska, ett språkrör som inte försöker tolka om utan bara tolka. Lyssna på exemplen från Youtube så förstår ni antagligen vad jag menar!

Här en länk till mera filmklipp

https://www.youtube.com/results?search_query=ferne+dylan

Årets Mandelmussla utsedd!

Segern gick till Torhamn

JurynÅretsMandelmussla.jpg

Gunvor Engström, Blekinges fd landshövding, ledde juryarbetet när Blekingemusslan 2016 utsågs. På bilden också Angelica Ragnar, Mandeltårtan, och Inger Efraimsson, Blekingepärlor. Foto: Ingemar Lönnbom.

 

För första gången har Blekinge fått en officiell segrare i en tävling om den bästa mandelmusslan. Tävlingen vanns av den lokala matproducenten Anna-Karins Skafferi, Torhamn, det vill säga Anna-Karin Petersson. Den segrande mandelmusslan var inte bara godast, den har också en lång historia bakåt i tiden.

Tävlingen “Blekingemusslan 2016” var en av programpunkterna på Björkeryds bruksmiljödag, som genomförs i början av juni varje år. Av inbjudan framgick det att inte bara smakupplevelse, utan även utseende och graden av nyskapande skulle vara med i bedömningen.

Fantasirikedomen var stor och det fanns inte två identiska mandelmusslor bland de inskickade tävlingsbidragen. Bland de mera udda fanns en mandelmussla med en skaldjursfyllning, alltså en mandelmussla att inleda måltiden med. Juryn imponerades av uppfinningsrikedomen och variationen bland tävlingsbidragen som anlände tidigt på bruksmiljödagens förmiddag.

Juryn sammanträdde under hemlighetsfulla former, ingen av ledamöterna kände till varifrån de olika mandelmusslorna kom. De som smakade och bedömde tävlingsbidragen var Blekinges tidigare landshövding Gunvor Engström, som var invigare och hedersgäst på bruksmiljödagen, Angelica Ragnar, kafé Mandeltårtan i Ronneby, Inger Efraimsson, ordförande i nätverket Blekingepärlor, Stig Sjöberg, förläggare och aktiv i bruksmiljödagens arbetsgrupp samt Ingemar Lönnbom, ledamot i Blekinge matakademi.

DIplometSegraren Anna-Karin Petersson hade inte möjlighet att ta emot priset, ett vackert diplom, men maken Sven-Olof var oerhört glad att få vara stand-in. Han berättade att de mandelmusselformar som hade använts vid baket kan vara mer än 100 år gamla. Det var också enligt juryn en sällsynt fin kombination av goda och vackert formade musslor och smakfull fyllning, krikonsylt och grädde, respektive hallon/rabarbersylt och grädde som fällde avgörandet.

Fyra priser delades ut i tävlingen Blekingemusslan 2016, varav ett hederspris.

Mera information:
Anna-Karin Pettersson 070-566 10 24
Ingemar Lönnbom 0708-310392

Mathantverk i Blekinge

Det var en slump som gjorde att jag fick möjligheten att prata Blekingsk matkultur på Äggaboden den 18 februari 2015. Blekinge museums Susanne Ström hade fått förhinder och bad mig hoppa in i stället. 

Blekinge är ibland förtalat som matlandskap, men det sker mera och mera sällan nu för tiden. Insikten om att det sällan finns en rakt igenom genuin mattradition utan att vi inspireras och lånar från när och fjärran har antagligen gjort att Blekinges sköna blandning av influenser från det karga Småland, det välmående Skåne och från hemvändande sjömäns erfarenheter har ökat i status.

Susannes och min bok, ”Med smak av Blekinge” har funnits i snart 20 år men lever fortfarande. Det är roligt. Kanske kommer jag att få fler uppdrag att prata om Blekinges mattraditioner framöver?

20150218Mathantverksdag165118.jpg

I  programmet står det att Susanne Ström skulle hålla föredrag.

De blev först att boka föredrag om byggnadsminnen

Nytt år och nya uppdrag! Svenska kyrkan i Bräkne-Hoby blev först med att boka mitt nya föredrag om Blekinges byggnadsminnen. Eftersom jag anpassar föredragen efter ort och önskemål, blev rubriken ”K-märkt i Hoby och övriga Blekinge”.

byggnadsminnen - 1Som många vet, har jag under hösten 2015 haft det spännande uppdraget att skildra Blekinges byggnadsminnen i en skrift som Länsstyrelsen gett ut. Nu vidtar det roliga arbetet att sprida skriften och berätta om tillkomsten för dem som är intresserade.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Boel Esbjörnsson, diakoniassistent. Foto: Svenska Kyrkan.

Först med att boka föredraget – inklusive bildvisning och gratis skrift till alla deltagare – blev alltså Svenska kyrkan i Bräkne-Hoby där diakoniassistent Boel Esbjörnsson hade ögonen med sig.

Hon insåg möjligheten att ta upp temat byggnadsminnen vid en träff med den grupp som samlas tisdagar, ”Värkligheten i Bräkne-Hoby”. ”Gemenskap och livsglädje” utlovas. Jag ska försöka bidra så gott jag kan! Det ska bli riktigt roligt att möta en grupp nyfikna och berätta om den skatt som våra kulturminnesmärkta byggnader är.

Lokalradion 40 år – ett bortglömt jubileum

Sveriges Radio firar i år sitt 90-årsjubileum under rubriken ”Avgörande ögonblick”. Ett ”avgörande ögonblick” som vi lär få höra väldigt lite om är det klubbslag i Sveriges riksdag den 6 februari 1975 som innebar att vi skulle få lokalradio. På 35 orter i landet skulle den nya verksamheten sättas igång, med 15 personer på varje plats.

Ett viktigt skäl till lokalradions tillkomst var krisen för landets lokaltidningar. På allt fler orter lades de mindre tidningarna ner och lokal information och opinionsbildning riskerade att domineras av de kvarvarande tidningshusen. Ett starkt argument var också behovet av en förbättrad samhällsinformation. Ja, det är intressant att läsa hur man resonerade kring den nya aktören på den svenska mediemarknaden. Du kan läsa hela propositionen här.
Hur blev då resultatet? Svaret beror på vem du frågar och vilken tid i lokalradions historia du vill studera.

Rockbandet Fiendens musik delade många ungdomars totala avståndstagande från Lokalradion som de uppenbarligen tyckte var töntig. Det var den kanske ibland, men lyckades ändå dra stora skaror lyssnare. Låten ”lokalradio” från 1977 har lånat slogans från Radio Malmöhus.

Här har jag samlat några klipp ur lokalradions tidiga historia. Du har kanske egna, dela gärna med dig i så fall!

Ett annorlunda sportreportage från Radio Kalmars första sändning:

Radio Blekinge besöker ”miljonprogrammet” Kungsmarken i augusti 1980:

Mer Radio Blekinge: En ubåt har gått på grund i Karlskrona skärgård, oktober 1981:

Radio Blekinge fyller fem år, 1982:

Dick Harrison har mycket att berätta om Blekinges historia

Det är mycket roligt och uppfriskande att höra Dick Harrison berätta och det är många som vill göra det. Onsdagen den 14 oktober var han i Mjällby på Listerlandet. Mjällby kyrka var helt fylld – det är alltså inte bara Sweden Rock eller Mjällby AIF som drar stora skaror till denna intressanta men ofta bortglömda del av landet.

Fullsatt i Mjällby kyrka när Dick Harrison bland annat berättade om Listers historia och om korståg.

Fullsatt i Mjällby kyrka när Dick Harrison bland annat berättade om Listers historia och om korståg. (Klicka på bilderna om du vill de dem i större format)

Det som är uppfriskande med Dick Harrisons framställning är inte minst att han i praktiken gör en enmans teaterföreställning. Han gör halsbrytande jämförelser med nutiden (Danmark gick bankrutt på 1300-talet – dagens Grekland är mindre illa ute), han skojar med våra etniska fördomar, förställer rösten, han lyfter betydelsen av historiska händelser, fornminnen och arkeologiska fynd i vår del av världen.

Apropå Björketorpsstenen säger han att om den hade funnits i Mälardalen i stället, hade den funnits med i alla svenska historieböcker och folk hade vallfärdat dit. Nu nöjde han sig med att ryta till alla närvarande att de absolut måste resa dit och läsa inskriften – som han själv naturligtvis kan utantill.

Björketorpsstenen är rest någon gång på 600-talet i det som idag är Ronneby kommun, i samma trakter där man nyligen har grävt fram en gammal kultplats och där man hittade så kallade guldgubbar. Här har alltså människor levt i många hundra, sannolikt flera tusen, år. Det Dick Harrison berättar är i korthet att denna sten – ett kort stycke från samhället Listerby – sannolikt var en gränsmarkering. Så här långt österut kan alltså det land eller hövdingadöme ha sträckt sig vilket under Medeltiden har gått under namnet Lister. Dick Harrison kastar fram teorin att området tidigare har kallats något annat, nämligen Niuha, ett ord som återfinns på en runsten rest i området. Detta ord skulle också leva kvar i Noger i Nogersund. Detta är inte en oomtvistad uppgift, men den är spännande!

Listers härads vapen finns upphängt i Mjällby kyrka.

Listers härads vapen finns upphängt i Mjällby kyrka.

Av naturliga skäl berättar Dick Harrison mycket av vad man vet och tror sig veta om detta Lister, som ännu på 1300-talet nämns som en egen enhet vid sidan av Skåne och Blekinge. Blekinge var alltså betydligt mindre än idag, vare sig Listerlandet eller det som idag är Olofströms kommun räknades dit, så gränsen gick i Mörrumsån.

Det är en spännande historia, med sjöröveri, slaveri och annat otyg. Man får också en bild av hur staterna här i norra Europa har växt fram, med den katolska kyrkan som den första organisation som på allvar kunde skapa några större enheter. Det var när kristendomen fick sitt riktiga fäste i området som det också gick att skapa förstadierna till våra stater. Danmark var först, men det skulle dröja ett tag innan Blekinge kunde räknas till det landet.

Dick Harrison berättar också lättbegripligt och med liknelser om hur missionärer från olika länder, främst de tyska områdena och England konkurrerade om att få sprida den nya läran.

En synnerligen spännande berättelse var det i alla fall och arrangemanget i Mjällby kyrka var mycket väl genomfört i regi av Mjällby lekmannakår i samarbete med Folkuniversitetet. Dessutom texttolkades det hela av personal från Landstinget Blekinge.

Efter föredraget ville många träffa Dick Harrison och köpa hans böcker.

Efter föredraget ville många träffa Dick Harrison och köpa hans böcker.

Marcus Bernhardsson från Mjällby lekmannakår introducerade Dick Harrison i Mjällby kyrka.

Marcus Bernhardsson från Mjällby lekmannakår introducerade Dick Harrison i Mjällby kyrka.

Blekingeförfattare utsatta för näthat

Patrik Lundberg och Katarina Mazetti, med bakgrund i Sölvesborg respektive Karlskrona berättade om det näthat de har utsatts för under senare tid. Foto: Ingemar Lönnbom.

Patrik Lundberg och Katarina Mazetti, med bakgrund i Sölvesborg respektive Karlskrona berättade om det näthat de har utsatts för under senare tid. Foto: Ingemar Lönnbom.

Det är faktiskt olagligt att hota, att förtala, att hetsa mot folkgrupp, även om det sker anonymt och på nätet. Författaren Katarina Mazetti talade klarspråk när hon och kollegan Patrik Lundberg framträdde vid ett arrangemang genomfört av Sveriges Författarförbund på Bokmässan i Göteborg. De personer som begår olagligheter på nätet ska naturligtvis lagföras, var bådas slutsats.

Båda författarna har av en slump rötter i Blekinge. Patrik Lundberg som förutom författandet också är skribent i Aftonbladet, växte upp i Sölvesborg och gav förra året ut sin andra roman, Onanisterna. Den handlar om ett grabbgäng i Sölvesborg och vad som händer när de slutar skolan. Den har fått mycket bra kritik.

Katarina Mazetti föddes i Karlskrona och besökte bokmässan för att marknadsföra sin senaste roman Snö kan brinna. Den handlar om 68-generationen och har jämförts med hennes megasuccé Grabben i graven bredvid.  Snö kan brinna handlar om fyra unga vänner som har gruppförlovat sig och bor tillsammans i ett kollektiv i 70-talets Umeå.